Thời gian làm việc
  • Phạm Xuân Anh

    Giám đốc Bệnh viện (CEO)

  • Hà Thị Huệ

    Giám đốc điều hành (COO)

  • Lương Từ Hải Thanh

    Phó giám đốc chuyên môn (CMO)