Thời gian làm việc

 

Giá Trị Cốt Lõi

 Mọi hoạt động và quyết định của  chúng tôi đều dựa trên giá trị cốt lõi

 Lợi ích của bệnh nhân

 Sáng tạo và không ngừng hoàn  thiện

 Tinh thần trách nhiệm cao nhất

 Tinh thần hợp tác

 Liêm minh chính trực