https://hoanmyvinh.com/thai-san/ /vn/cam-on

Thông tin gói sinh


STT Loại Phòng  Tên gói Chi phí
1 5-7 Giường Sinh thường 8.000.000
Sinh thường “Mommy” 8.700.000
Sinh mổ 12.800.000
Sinh mổ “Mommy” 13.900.000
2

2 Giường

Sinh thường 9.400.000
Sinh thường “Mommy” 10.100.000
Sinh mổ 14.800.000
Sinh mổ “Mommy” 15.900.000
3

Tiêu chuẩn 2

Sinh thường 12.100.000
Sinh thường “Mommy” 12.800.000
Sinh mổ 20.300.000
Sinh mổ “Mommy” 21.400.000
4 Tiêu chuẩn 1 Sinh thường 13.800.000
Sinh thường “Mommy” 14.500.000
Sinh mổ 22.900.000
Sinh mổ “Mommy” 24.000.000